Hanukkah Shabbat with IG Choir and Shir Joy 12/11/2015 - Temple Sinai Pittsburgh